KOŁO PZW "NAD CZARNĄ" W STASZOWIE OKRĘG PZW KIELCE 2016

Idź do spisu treści

Menu główne

PROTOKÓŁ WALNE 14
PROTOKÓŁ
Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO
                  KOŁA PZW „Nad Czarną”
    
                            z dnia 02.03.2014r.

  Zebranie rozpoczęło się o godz. 9.30 od powitania zebranych wędkarzy oraz zaproszonych gości:
1. Wice Prezesa Zarządu Okręgu PZW Kielce – Aleksandra Janysta;
2. Przedstawicieli komendy Policji w Staszowie w osobach:
Skalski Marcin i Makuła Grzegorz.
Prezes Koła stwierdził obecność 47 osób na 593 uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu
a więc brak wymagalnej ilości Członków do przeprowadzenia obrad w pierwszym terminie.
W związku z powyższym zgodnie z pkt.8 § 53 statutu PZW ogłosił na godzinę 10.00
drugi termin Walnego Zgromadzenia.
W drugim terminie Prezes Koła kol. Jacek Miodyński zaproponował na wstępie wybór
Przewodniczącego  Walnego Zgromadzenia. Na kandydata zgłosił kol. Andrzeja Ptaka,
ww. wyraził zgodę na przewodniczenie obradom.
Ponieważ nie było zgłoszonych więcej kandydatur przystąpiono do głosowania
w wyniku którego kol. Andrzej Ptak został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia Walnego.
Następnie kol. Andrzej Ptak przedstawił pod głosowanie następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia  Sprawozdawczego;
2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia;
3. Wybór Przewodniczącego   Walnego Zgromadzenia i przedstawienie porządku obrad;                                                                                            4.Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia;  
5. wybór Komisji Mandatowej;    
6. Wręczenie nagród z zawodów pod lodowych Koła;
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
8. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego;
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2013r;
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za 2013r;     
11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2013r;  
12. Sprawozdanie Komendanta SSR i Rzecznika Dyscyplinarnego z działalności w 2013r;                                                                                        13. Wystąpienia zaproszonych gości;       
14. Dyskusja i wolne wnioski;   
15. Przyjęcie Preliminarza budżetowego na 2014r oraz Uchwał  i zadań do realizacji w 2014r;  
16. Zakończenie zebrania.


Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty w drodze głosowania,
następnie kol. Andrzej Ptak zarządził wybory Sekretarza Walnego Zgromadzenia,
Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zaproponował kol. Zbigniewa Snopkiewicza,
który wyraził zgodę i w wyniku przeprowadzonego głosowania został jednogłośnie
wybrany Sekretarzem Walnego Zgromadzenia.
Do Komisji Mandatowej zostali zgłoszeni kol: Mateusz Gondek, Mateusz Opala i Józef Trębliński.
Wszystkie osoby wyraziły zgodę i w wyniku przeprowadzonego głosowania zostały jednogłośnie wybrane
do Komisji Mandatowej.
Na Przewodniczącego Komisji Mandatowej został wybrany kol. Mateusz Gondek,
na Sekretarza kol. Mateusz Opala a Józef Trębliński Członkiem.
Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono kandydatury kol. Elżbiety Cuber, kol. Marka Snopkiewicza
i kol. Andrzeja Średnickiego. Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji a w wyniku
głosowania skład komisji został jednogłośnie przyjęty.
W międzyczasie Prezes Koła kol. Jacek Miodyński przywitał Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
Pana Romualda Garczewskiego, przybyły przeprosił za spóźnienie spowodowane
obowiązkami służbowymi.
W dalszej części zebrania kol. Elżbieta Cuber  odczytała protokół z
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego, które odbyło się 3.03.2013r.
Protokół został jednogłośnie przyjęty.
Prezes Koła przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2013r.
Kol. Zbigniew Grabka przedstawił sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
a Komendant Społecznej Straży Rybackiej kol. Grzegorz Kazimierczak przedstawił
sprawozdanie z działalności straży w 2013r.
Następnie głos zabrał przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW Kielce,
który poinformował zebranych iż w 2013r. działalność Koła PZW „Nad Czarną”
nie budziła zastrzeżeń Zarządu Okręgu.
Jednocześnie przedstawił informację nt. głównych zadań Zarządu Okręgu realizowanych w 2013r
( zarybienia, porozumienia itp.)
Kol Józef Trębliński został odznaczony odznaką PZW.
  Burmistrz MiG Staszów podziękował za zaproszenie na Walne Zgromadzenie Koła PZW „Nad Czarną”,
podziękował Zarządowi za dotychczasową działalność po czym oddał głos Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
  Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność Walnego Zgromadzenia
do podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w porządku obrad.
Dyskusja problemowa.
  Na wstępie głos zabrał przedstawiciel policji sierż. Skalski Marcin,
który poinformował iż w 2013r. w wyniku przeprowadzonych kontroli
na wodach PZW zostało wystawionych 8 mandatów za zaśmiecanie miejsca publicznego,
10 mandatów za łamaniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i wystawiono
6 wniosków do Sądu Grodzkiego za połów ryb bez posiadania wymaganych dokumentów.

  Kolejno z Sali zgłaszane były następujące problemy:
- kol. Andrzej Suchojad zapytał dlaczego rachunki za energię elektryczną są tak wysokie
w porównaniu do niskiego zużycia energii.
Otrzymał odpowiedź, że Koło płaci we stawek dla firm przemysłowych a nie gospodarstw domowych.
- kol. Czesław Florkiewicz zwrócił uwagę na konieczność rozwiązania problemu zarybiania
Chańczy, skąd ryba trafia do rzeki i stawów hodowlanych zlokalizowanych przy rzece.
Celowym wydaje się aby właściciele stawów częściowo partycypowali w kosztach zarybiania.
- kol. Głowacki poruszył temat własności tzw. „kaczych dołów” i legalności łowienia w nich ryb aby uniknąć
kary za wędkowanie w miejscach niedozwolonych.
Postawił wniosek aby Zarząd Koła przygotował wykaz tzw. „dzikich łowisk”
na których można łowić. O kopię takiego wykazu poprosili przedstawiciele policji
co ułatwiło by rzetelniejszą kontrolę takich łowisk.
- kol. Jan Skuza zwrócił się do Burmistrza MiG Staszów w sprawach: przedłużenia dzierżawy dla „Rybałówki”
i budowy zbiornika w rejonie Wólki Żabnej i Czernicy.
Burmistrz odpowiedział, że dzierżawa  w najbliższym czasie zostanie formalno -prawnie uregulowana
z Okręgiem PZW Kielce a w sprawie budowy zbiornika poinformował,
że  trwa wykup gruntów, na dzień dzisiejszy wykupiono ok. 70% gruntów.
- kol. Andrzej Ptak zgłosił do Burmistrza sprawę dewastacji ogródka dla dzieci przy „Rybałówce”
mimo istniejącego monitoringu.
Burmistrz zwrócił uwagę na to, że fakt dewastacji powinien być zgłaszany
odpowiednim służbom.
Nie zawsze możliwe jest rozpoznanie sprawcy na podstawie zapisu z monitoringu.
- kol. Jan Niezgoda zgłosił problem przywrócenia do „życia” zbiornika „Łajba”.
Burmistrz wyjaśnił, że trwają próby przygotowania terenu pod inwestycje związane
z budową ronda i zajazdu a co za tym idzie uporządkowania terenu.
- kol. Mateusz Gondek zapytał o możliwość przejęcia od Okręgu PZW Tarnobrzeg rzeki
Czarna przez Okręg PZW Kielce. Przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW Kielce, że najbliższe przetargi
na zarządzanie wodami odbędą się dopiero w 2107r, po tym terminie będzie można starać się
o  przejęcie wód będących w zarządzaniu Okręgu PZW Tarnobrzeg. Kol. Andrzej Średnicki
zwrócił uwagę, że zmiany administracyjne Polski nie idą w parze ze zmianami w PZW
(było 49 województw, jest 16).
- kol. Grzegorz Kazimierczak zaproponował aby przez 2 tygodnie od zarybienia
można było zabierać tylko jednego karpia z łowiska. Propozycja została
odrzucona stosunkiem 6 do 41.
- kol. Andrzej Ptak przedstawił dane statystyczne dotyczące złowionych ryb w Zalewie „Nad Czarną”,
tylko karpia zostało odłowione ok. 800kg i zaproponował otwarcie łowiska na 15.03.2014r.
- kol. Jacek Miodyński przedstawił wyniki zawodów pod lodowych,
zaplanowanych na trzy tury, aura pozwoliła rozegrać tylko dwie tury. W kategorii juniorów
zwyciężył kol. Konrad Suchojad przed kol. Maciejem Maciejewskim.
Wśród seniorów zwyciężył kol. Mateusz Gondek
przed kol. Jackiem Miodyńskim i kol. Grzegorzem Kazimierczakiem.

- Skarbnik Koła kol. Elżbieta Cuber przedstawiła Preliminarz na 2014r.

  Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała na 2014r.
następujący program zawodów wędkarskich:

- o Puchar Kapitana Sportowego – marzec;
- otwarcie sezonu nad zalewem – koniec marca;
- spławikowe mistrzostwa Koła – przełom kwietnia i maja;   
- z okazji rocznicy Konstytucji 3-go Maja – w maju;  
- spinningowe mistrzostwa Koła – w maju;
- z okazji Dnia Dziecka – w czerwcu;
- zawody gruntowe – w czerwcu;
- dla członków Koła – w lipcu;
- otwarte zawody spławikowe – w lipcu;
- dla staszowian – w sierpniu;
- o Puchar sklepu wędkarskiego kol. Elżbiety Cuber – w sierpniu;
- drużynowe – na przełomie września i października;
- z okazji Święta Niepodległości  – w listopadzie;
- zakończenie sezonu na „Rybałówce” – termin do ustalenia;  
- inne w zależności od potrzeb.

  Ponadto Komisja zaproponowała udział członków Koła w zawodach cyklu Grand Prix
i drużyny Koła w zawodach rejonowych.
  Następnie kol. Andrzej Średnicki przedstawił sprawy dotyczące:
zarybiania zbiornika Golejów i Zalewu „Nad Czarną”,
prowadzenia strony internetowej Koła,
sprzątania Golejowa – min. 2 x w roku,
dobrowolnych darowizn na cele statutowe Koła,
odnowienia elewacji zewnętrznej „Rybałówki” ,
organizacji imprezy plenerowej dla dzieci niepełnosprawnych i podejmowania
przez Zarząd Koła między Zgromadzeniami Walnymi Uchwał z mocą Zgromadzenia Walnego
a ponadto:
- wystąpienie z pismem do zarządu Okręgu PZW Kielce
o udostepnienie lewego brzegu Czarnej Staszowskiej do połowów wędkarskich;
        - limitu 15szt/rok karpiowatych pow. 35 cm.
do zabrania przez jednego wędkarza w ciągu roku ze zbiornika „Nad Czarną”;
                                           - wystąpienie z pismem do zarządu Okręgu PZW Kielce
o uregulowanie z właścicielami stawów hodowlanych zasad ochrony
ryb wpuszczanych przez PZW przed wpływaniem do ich zbiorników.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:
-  terminarz zawodów oraz podejmowanie Uchwał przez Zarząd Koła
z mocą Zgromadzenia Walnego został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się;
          - dobrowolna darowizna na cele statutowe została przyjęta przy jednym głosie przeciwnym
i jednym wstrzymującym się;    
 - limit połowu karpiowatych na zalewie został odrzucony przy 6 głosach za i 2 wstrzymujących się;                                                                                                       - pozostałe uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

  Tym punktem zakończono porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
Przewodniczący podziękował wszystkim zebranym za udział w zebraniu.
Na tym zakończono Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.

                                            Sekretarz

                                            Zbigniew SNOPKIEWICZ
                                                                    
                                               


         

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego stat4u