KOŁO PZW "NAD CZARNĄ" W STASZOWIE OKRĘG PZW KIELCE 2016

Idź do spisu treści

Menu główne

PROTOKÓŁ WALNE 15

                                               PROTOKÓŁ
                              Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO
                                                    KOŁA PZW „NAD CZARNĄ”
                                                             z dnia 01.03.2015r

Zebranie rozpoczęło się o godz. 1000 od powitania zebranych wędkarzy oraz Pana Aleksandra Janysta – wice  Prezesa Okręgu PZW Kielce.
Prezes Koła stwierdził obecność 54 osób na 470 członków uprawnionych  a więc brak wymaganej ilości Członków do ważności obrad w pierwszym terminie. W związku z powyższym zgodnie z pkt.8 § 53 Statutu PZW ogłosił na godz.10
:30 drugi termin Walnego.
W drugim terminie po godz. 10
:30 Prezes Koła kol. Jacek Miodyński zaproponował na wstępie wybór Przewodniczącego zebrania. Jako kandydata zgłosił kol. Andrzeja Ptaka.
Kolega Andrzej Ptak wyraził zgodę.
Ponieważ nie było więcej kandydatur przystąpiono do głosowania w wyniku którego kol. Andrzej Ptak został jednogłośnie wybranym Przewodniczącym zebrania.
Następnie kol. Andrzej Ptak  odczytał  proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
3. Wybór Przewodniczącego zebrania i przedstawienie porządku obrad
4. Wybór sekretarza zebrania
5. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego zebrania.
6. Wybór Komisji Mandatowej
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7a. Wystąpienie Przedstawiciela Okręgu
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2014r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za 2014r.
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2014r.
11. Informacja SSR i Rzecznika Dyscyplinarnego o działalności w 2014r.
12. Wybór Członka Zarządu
13. Wystąpienia zaproszonych gości
14. Dyskusja i wolne wnioski
15. Przyjęcie:
Preliminarza budżetowego na 2015r.
Uchwał i realizacji zadań  w 2015r.
16. Zakończenie zebrania
Przedstawiciel Okręgu PZW Kielce Kol. Aleksander Janysta zaproponował aby jego wystąpienie zostało przeniesione w porządku obrad po informacji SSR i Rzecznika Dyscyplinarnego tj. jako pkt. 11a.
Nikt z zebranych nie wniósł dodatkowych uwag do porządku zebrania.
W związku z powyższym proponowany porządek zebrania przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
3. Wybór Przewodniczącego zebrania i przedstawienie porządku obrad
4. Wybór sekretarza zebrania
5. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego zebrania.
6. Wybór Komisji Mandatowej
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2014r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za 2014r.
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2014r.
11. Informacja SSR i Rzecznika Dyscyplinarnego o działalności w 2014r.
11a. Wystąpienie przedstawiciela Okręgu PZW Kielce – kol. Aleksandra Janysta
12. Wybór Członka Zarządu
13. Wystąpienia zaproszonych gości
14. Dyskusja i wolne wnioski
15. Przyjęcie:
Preliminarza budżetowego na 2015r.
Uchwał i realizacji zadań  w 2015r.
Proponowany porządek obrad został w drodze głosowania jednogłośnie przyjęty.
Kol. Andrzej Ptak zarządził wybory sekretarza zebrania,
Na sekretarza zaproponował kol. Zbigniewa Snopkiewicza, który wyraził zgodę i w wyniku przeprowadzonego głosowania został jednogłośnie wybrany sekretarzem zebrania.
Następnie kol. Zbigniew Snopkiewicz odczytał protokół z poprzedniego Walnego zebrania, który został jednogłośnie przyjęty przez zebranych.
Kol. Andrzej Ptak ogłosił wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
Do Komisji Mandatowej zostały zgłoszone następujące osoby:
Jan Skuza
Bogusław Olejarczyk
Mateusz Gondek
     Wszystkie osoby wyraziły zgodę i w wyniku przeprowadzonego głosowania zostały jednogłośnie wybrane do Komisji Mandatowej. Na Przewodniczącego Komisji Mandatowej został wybrany kol. Jan Skuza natomiast kol. Bogusław Olejarczyk sekretarzem a Mateusz Gondek Członkiem.      
Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujące kandydatury:
Elżbieta Cuber
Marek Snopkiewicz
Andrzej Średnicki
Wszyscy wyrazili zgodę na udział w Komisji Uchwał i Wniosków.
W wyniku głosowania skład Komisji Uchwał i Wniosków został jednogłośnie przyjęty.
      Następnie głosy zabrały następujące osoby:
Prezes Koła kol. Jacek Miodyński, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2014r. .
kol. Marek Snopkiewicz przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014r.
kol. Grzegorz Kazimierczak przedstawił sprawozdanie Straży Rybackiej za 2014r.
Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte.
Sprawozdania w załączeniu
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego nie zostało odczytane z powodu nieobecności na zebraniu Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
W związku z powyższym Przewodniczący zebrania kol. Andrzej Ptak zaproponował aby sprawozdanie to było przedstawione i ewentualnie zatwierdzone  na najbliższym posiedzeniu Zarządu Koła.
Następnie głos zabrał przedstawiciel Okręgu PZW Kielce, który poinformował zebranych iż w 2014r.  działalność Koła  „Nad Czarną” nie budziła zastrzeżeń Zarządu Okręgu za wyjątkiem terminowego dostarczania protokołów z posiedzeń Zarządu Koła, ponieważ ostatni protokół dostarczony do Zarządu Okręgu jest z posiedzenia Zarządu Koła z dnia 23.05.2014r. Prezes Koła kol. Jacek Miodyński zobowiązał się do odwrotnego dostarczenia brakujących protokołów.
Wice Prezes Zarządu Okręgu PZW Kielce odznaczył kol. Józefa Karasia i kol. Jacka Miodyńskiego  Złotą Odznaką PZW.
Kol. Mateusz Opala złożył rezygnację z funkcji Kapitana Sportowego i Członka w Zarządzie Koła.
W związku z powyższym Przewodniczący zebrania kol. Andrzej Ptak złożył wniosek o przeprowadzenie wyborów uzupełniających Członka Zarządu Koła.
Kol. Bogusław Olejarczyk zgłosił wniosek aby nie przeprowadzać wyboru nowego Członka Zarządu.
W odpowiedzi na co Prezes Koła kol. Jacek Miodyński poprosił zebranych o wzięcie pod uwagę faktu iż praktycznie cała działalność Koła spoczywa na Zarządzie. Brak jest zaangażowania członków Koła w działalność społeczną. W związku z powyższym uzupełnienie składu Zarządu Koła usprawni działania Zarządu.
Sekretarz Koła kol. Zbigniew Snopkiewicz poinformował również zebranych iż wybór uzupełniający Członka Zarządu nie pociąga za sobą żadnych skutków finansowych dla Koła.
Kol. Jacek Miodyński zgłosił wniosek o przeprowadzenie wyborów uzupełniających
Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. Jan Skuza odczytał protokół Komisji Mandatowej stwierdzającej, prawomocność Walnego do podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w porządku obrad (w załączeniu protokół Komisji Mandatowej).
W związku z powyższym Przewodniczący Zebrania kol. Andrzej Ptak poddał pod głosowanie wniosek kol. Bogusława Olejniczaka o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających.
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony przy 1 głosie za wnioskiem, 2 głosach wstrzymujących się i 51 głosach za odrzuceniem wniosku.
Następnie kol. Andrzej Ptak poddał pod głosowanie wniosek o uzupełnieniu składu Zarządu.  Wniosek uzyskał aprobatę 50 osób przy 4 osobach przeciwnych.
Przewodniczący zebrania przywitał przybyłego na zebranie przedstawiciela Policji – Dzielnicowego Makułę.
Kol. Andrzej Ptak zaproponował przegłosowanie czy wybory mają się odbyć w sposób tajny czy jawny. W wyniku głosowania jednogłośnie ustalono jawny wybór Członka Zarządu.
Nastąpiło zgłaszanie n/w kandydatur na Członka Zarządu:
1. Więciorek Janusz – nie wyraził zgody
2. Opala Łukasz – nie wyraził zgody
3. Obieżyński Zbigniew – wyraził zgodę
4. Olejarczyk Bogusław – nie wyraził zgody
Na tym listę kandydatur zakończono.
W wyniku przeprowadzonych wyborów kol. Zbigniew Obieżyński został wybrany nowym Członkiem Zarządu uzyskując 50 głosów poparcia przy 4 głosach wstrzymujących się.
Dyskusja problemowa.
Na wstępie głos zabrał przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji – Dzielnicowy Makuła, który poinformował zebranych o planach działalności i utrzymania porządku w rejonie „Rybałówki” w 2015r.
Kol. Andrzej Ptak poinformował zebranych, że w 2014r odbyło się na „Rybałówce” 88 wędkowań przy udziale 3189 wędkujących. Złowiono m.in. 559 szt. karpi, 37 amurów powyżej 50 cm, 44 szczupaki pow. 50 cm oraz 4 sandacze.
Prezes Koła Jacek Miodyński poinformował zebranych iż do 23.09.2024r. jest podpisana umowa na dzierżawę „Rybałówki”.
Następnie z Sali zgłaszane były następujące problemy:
kol. Głowacki Kazimierz poprosił o wyjaśnienie kto zgodnie z Regulaminem PZW może łapać ryby wraz z dziećmi. Został poinformowany, że dzieci mogą łowić pod opieką wędkarza ale to dziecko ma łowić a nie dorosły na kilka wędek. Kol. Głowacki zwrócił również uwagę na fakt spożywania alkoholu podczas łapania i pozostawianie po sobie nieporządków na stanowisku wędkarskim co tylko świadczy o kulturze wędkujących. Na koniec swojego wystąpienia kol. Głowacki zgłosił fakt łamania prawa przez wędkujących polegający na łapaniu np. szczupaka na „żywca” przyniesionego z innego łowiska prosząc gospodarzy łowiska o skrupulatniejszą kontrolę wędkujących. Pan Kazimierz Głowacki poruszył jeszcze temat zmiany podległości wód pod Okręgi PZW.
Sekretarz Koła kol. Zbigniew Snopkiewicz w odpowiedzi na postulaty Kol. Głowackiego poinformował, że:
każdy wędkarz widząc postępowanie, które narusza przepisy prawa jest zobowiązany do podjęcia kroków prawnych (powiadomienie straży miejskiej czy policji) a nie udawania że nic nie widzi i stawiania zarzutów innym osobom.
Zmiana wód podległych pod poszczególne Okręgi będzie możliwa dopiero w 2017 roku kiedy wygasną dotychczasowe dzierżawy.
Kol. Florkiewicz Czesław zaproponował zmianę wymiaru ochronnego karpia od 35 cm wzwyż bez ograniczeń. Kol. Andrzej Ptak zgłosił ten wniosek do Komisji Uchwał i wniosków celem poddania go pod głosowanie w późniejszym terminie.
Kol. Mateusz Gondek poprosił o podanie kto najwięcej złapał ryb na łowisku na co kol. Andrzej Ptak odpowiedział, że jedna osoba złapała 18 karpi, druga 15 karpi, jednego amura i 5 szt. szczupaków a trzecia 17 karpi i 1 szczupaka. Największą rybę tj. amura złapał kol. Piotr Czerna.
Kol. Andrzej Suchojad zgłosił wniosek aby ufundować nagrodę dla najlepszego wędkarza Koła podsumującą cały rok.
Kol. Józef Kapral zgłosił aby łowisko było otwarte od godz. 500 w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień.
Kol. Andrzej Ptak wyjaśnił iż nie widzi problemów z wydłużeniem godzin łapania z tym, że problemy są z obsadą dyżurów.
Kol. Henryk Grabka zgłosił aby na zawodach wędkarskich wędkarze posługiwali się jednakowymi wędkami na co kol. Grzegorz Kazimierczak odpowiedział, że sprzęt używany przez niektórych wędkarzy jak np. tyczki jest sprzętem zgodnym z przepisami.
Kol. Marek Bąk zaproponował aby więcej zawodów odbywało się na zbiorniku „Golejów”. Prezes koła Jacek Miodyński zwrócił uwagę na trudności organizacji zawodów na Golejowie ze względu na turystów.
Kol. Andrzej Suchojad zaproponował aby „Rybałówka” była zamknięta dla wędkujących w niedzielę a w tygodniu aby łowisko było czynne przez trzy dni co nie uzyskało aprobaty pozostałych uczestników zebrania.
Kol. Andrzej Ptak zwrócił uwagę na fakt, że policja nie reaguje na zgłoszenia naruszania prawa na co Dzielnicowy Makuła odpowiedział aby wystosować w tej sprawie odpowiednie pismo do komendanta.
Kol. Jan Skuza zaproponował aby wystąpić do Burmistrza Miasta i Gminy o wyposażenie terenu w pobliżu „Rybałówki” w wc typu TOY-TOY
Skarbnik Koła kol. Cuber Elżbieta przedstawiła Preliminarz na 2015r.
Preliminarz został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.
Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła program zawodów na 2015r który przedstawia się następująco:
o puchar Kapitana Sportowego – w marcu
na otwarcie sezonu – koniec marca
spławikowe mistrzostwa Koła – przełom kwietnia i maja
z okazji Konstytucji 3-go Maja – w maju
spinningowe mistrzostwa Koła – w maju
z okazji Dnia Dziecka – w czerwcu
zawody gruntowe – w czerwcu
zawody wędkarskie dla członków Zarządu Koła – w lipcu
otwarte zawody spławikowe o Puchar prezesa  - w lipcu
zawody wędkarskie dla staszowian – w sierpniu
zawody o Puchar Sklepu Wędkarskiego Pani Elżbiety Cuber – w sierpniu
z okazji 11-go listopada – w listopadzie
drużynowe zawody wędkarskie – wrzesień/październik
zawody na zakończenie sezonu na „Rybałówce” – termin będzie ustalony w późniejszym terminie w zależności od warunków pogodowych
udział członków Koła w zawodach Grand Prix
organizacja zawodów wg potrzeb
udział drużyny Koła w zawodach rejonowych
rozpoczęcie sezonu na „Rybałówce” – 14.03.2015r.
Następnie kol. Andrzej Średnicki przedstawił sprawy dotyczące:
zarybienia zbiornika „Golejów” i „Zalew”
prowadzenia strony internetowej
sprzątania Golejowa min. 2 x w roku
podejmowanie przez Zarząd Koła między zebraniami Walnymi uchwał z mocą Walnego.
dobrowolnych darowizn na cele statutowe Koła
prowadzenie kroniki Koła
organizacja imprezy z okazji 20- lecia zbiornika „Nad Czarną”
zmiany wymiaru ochronnego karpia tj. zabranie z łowiska o wymiarach od 35 do 55 cm
ufundowanie nagrody dla najlepszego wędkarza Koła
organizacji imprezy plenerowej dla dzieci niepełnosprawnych
otwarcia łowiska od godz.500 w okresie czerwca, lipca i sierpnia,
przeniesienie części zawodów na łowisko „Golejów”
otwarcie łowiska po zawodach odbywających się w niedziele
łowienie ryb przez dzieci do 14 roku życia pod opieką dorosłego
otwarcie łowiska w niedziele po zakończeniu zawodów sportowych
W wyniku przeprowadzonego głosowania
o puchar Kapitana Sportowego – w marcu – przyjęto jednogłośnie
na otwarcie sezonu – koniec marca– przyjęto jednogłośnie
spławikowe mistrzostwa Koła – przełom kwietnia i maja – przyjęto jednogłośnie
z okazji Konstytucji 3-go Maja – w maju – przyjęto jednogłośnie
spinningowe mistrzostwa Koła – w maju przyjęto przy 3 głosach przeciw i 1 wstrzymującym
z okazji Dnia Dziecka – w czerwcu – przyjęto jednogłośnie
zawody gruntowe – w czerwcu – przyjęto jednogłośnie
zawody wędkarskie dla członków Zarządu Koła – w lipcu przyjęto przy 3 głosach przeciw i 1 wstrzymującym
otwarte zawody spławikowe o Puchar prezesa  - w lipcu przyjęto przy 2 głosach wstrzymujących
zawody wędkarskie dla staszowian – w sierpniu przyjęto przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym
zawody o Puchar Sklepu Wędkarskiego Pani Elżbiety Cuber – w sierpniu – przyjęto jednogłośnie
z okazji 11-go listopada – w listopadzie – przyjęto jednogłośnie
drużynowe zawody wędkarskie – wrzesień/październik – przyjęto jednogłośnie
zawody na zakończenie sezonu na „Rybałówce” – termin będzie ustalony w późniejszym terminie w zależności od warunków pogodowych – przyjęto jednogłośnie
udział członków Koła w zawodach Grand Prix przyjęto przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym
organizacja zawodów wg potrzeb przyjęto przy 2 głosach wstrzymujących
udział drużyny Koła w zawodach rejonowych – przyjęto jednogłośnie
rozpoczęcie sezonu na „Rybałówce” – 14.03.2015r. – przyjęto jednogłośnie
Następnie kol. Andrzej Średnicki przedstawił sprawy dotyczące:
zarybienia zbiornika „Golejów” i „Zalew” – przyjęto jednogłośnie
prowadzenia strony internetowej – przyjęto jednogłośnie
sprzątania Golejowa min. 2 x w roku – przyjęto jednogłośnie
podejmowanie przez Zarząd Koła między zebraniami Walnymi uchwał z mocą Walnego. – przyjęto jednogłośnie
dobrowolnych darowizn w kwocie 20 zł na cele statutowe Koła – przyjęto przy 2 głosach przeciw i 1 wstrzymującym
prowadzenie kroniki Koła – przyjęto jednogłośnie
organizacja imprezy z okazji 20- lecia zbiornika „Nad Czarną” – przyjęto jednogłośnie
zmiany wymiaru ochronnego karpia tj. zabranie z łowiska o wymiarach od 35 do 55 cm przyjęto przy 17 głosach za, 16 przeciw i 6 wstrzymujących
ufundowanie nagrody dla najlepszego wędkarza Koła przyjęto przy 5 głosach przeciw
organizacji imprezy plenerowej dla dzieci niepełnosprawnych – przyjęto jednogłośnie
otwarcia łowiska od godz.500 w okresie czerwca, lipca i sierpnia przyjęto przy 3 głosach przeciw,
przeniesienie części zawodów na łowisko „Golejów” przyjęto przy 8 głosach przeciw,
otwarcie łowiska po zawodach odbywających się w niedziele – przyjęto jednogłośnie
łowienie ryb przez dzieci do 14 roku życia pod opieką dorosłego przyjęto przy 1 głosie wstrzymującym

Tym punktem zakończono porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący podziękował wszystkim zebranym wędkarzom oraz zaproszonym Gościom za udział w zebraniu.
Na tym zakończono Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

                                                                                                        Sekretarz
                                                                                                Zbigniew Snopkiewicz

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego stat4u