KOŁO PZW "NAD CZARNĄ" W STASZOWIE OKRĘG PZW KIELCE 2016

Idź do spisu treści

Menu główne

PROTOKÓŁ WALNE 16

PROTOKÓŁ
Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO
KOŁA PZW „NAD CZARNĄ”
z dnia 6.03.2016r.


Zebranie rozpoczęło się o godz. 9.00 od powitania pana Aleksandra Janysta wice - prezesa Zarządu Okręgu PZW Kielce oraz  zebranych wędkarzy .
Prezes Koła stwierdził obecność 58 osób na 571 członków uprawnionych do udziału z Walnym Zgromadzeniu a więc brak wymaganej ilości członków do ważności obrad w I terminie. W związku z powyższym zgodnie z pkt 8 § 53 Statutu PZW ogłosił na godz. 9.30 II termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego .
W II terminie o godz.9.30 prezes Koła kol. Jacek Miodyński zaproponował na wstępie wybór Przewodniczącego Walnego  Zgromadzenia, na kandydata zgłosił kol. Zbigniewa Snopkiewicza . Kol. Snopkiewicz wyraził zgodę. Ponieważ nie było więcej kandydatur zarządzone zostało głosowanie w wyniku którego kol. Zbigniew Snopkiewicz  został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.
Następnie kol. Przewodniczący  przedstawił proponowany porządek Walnego Zgromadzenia.
Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego;
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Wybór Sekretarza;
Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia;
Wybór Komisji uchwał i wniosków;
Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2015r;
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za 2015r;
Sprawozdanie Sądu koleżeńskiego za 2015r;
Informacja Komendanta SSR i Rzecznika Dyscyplinarnego o działalności w 2015r;
Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Okręgu PZW Kielce kol. Aleksandra Janysta;
Wręczenie odznaczeń i medali;
Wystąpienia zaproszonych gości;
Dyskusja i wolne wnioski;
Przyjęcie:
- preliminarza budżetowego na 2016r;
- uchwał i zadań do realizacji w 2016r;
Zakończenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia został wybrany kol. Andrzej Średnicki, który następnie odczytał protokół z Walnego Zgromadzenia  Sprawozdawczego za 2015r. Protokół został jednogłośnie przyjęty przez członków Walnego Zgromadzenia.
Wybrano Komisję uchwał i wniosków w składzie kol. Marek Snopkiewicz, kol. Elżbieta Cuber, kol. Jan Skuza.
Prezes Zarządu Koła kol. Jacek Miodyński odczytał Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2015r, które zostało jednogłośnie przyjęte.                    W międzyczasie na Walne Zgromadzenie przybył burmistrz Miasta i Gminy Staszów pan Leszek Kopeć. Prezes Koła powitał naszego gościa i zaprosił go do zajęcia miejsca przy stole prezydialnym. Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes Koła wręczył panu burmistrzowi pamiątkowy ryngraf z podziękowaniami od Zarządu Koła i wszystkich wędkarzy za dotychczasową współpracę i duże zaangażowanie pana burmistrza i Urzędu Miasta w realizację zadań przez Koło w 2015r.
Kol. Marek Snopkiewicz odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015r.
Kol. Zbigniew Grabka złożył sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego w 2015r.
Kol. Andrzej Średnicki złożył sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego w 2015r.
Z powodu nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Komendanta Społecznej Straży Rybackiej, jego sprawozdanie zostanie przyjęte na najbliższym zebraniu Zarządu Koła.

Następnie kol. Janyst poinformował zebranych, że w 2015r działalność Koła „Nad Czarną”  nie budziła zastrzeżeń, odnieśliśmy  znaczącą poprawę w dziedzinie współpracy z dziećmi i młodzieżą a nasi juniorzy zajmują czołowe miejsca w klasyfikacji cyklu zawodów Grand Prix na szczeblu Okręgu PZW Kielce po czym wręczył  medal i odznaki wyróżniającym się członkom Koła PZW „Nad Czarną”. Medal „Zasłużony dla PZW” otrzymał kol. Andrzej Ptak a srebrne odznaki PZW otrzymali  kol. Elżbieta Cuber  i kol. Janusz Strojny.                                                 Kol. Aleksander Janyst na informację kol. Jacka Miodyńskiego, że został nam skradziony aparat fotograficzny  poinformował wędkarzy, że Zarząd Okręgu  PZW Kielce sfinansuje zakup aparatu fotograficznego dla Koła PZW „Nad Czarną”.
      Po cyklu zawodów Grand Prix na najlepszego wędkarza Koła PZW „Nad Czarną” w 2015r zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: w kategorii Junior – kol. Konrad Suchojad; w kategorii Kobieta – kol. Elżbieta Cuber; w kategorii Senior – kol. Mateusz Gondek. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe puchary.
Burmistrz M i G Staszów, podziękował za wyróżnienie i zapoznał zebranych z planami dotyczącymi rewitalizacji zbiornika Zalew i ośrodka Golejów. Jednocześnie zapewnił nas, że  w dalszym ciągu będzie wspierał działalność koła zwłaszcza w zakresie rozwijania i wspierania wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży.

Po wystąpieniu Burmistrza Staszowa  pana Leszka Kopcia przystąpiono do dyskusji problemowej.
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał kol. Stanisław Jastrząb, który zgłosił problem do burmistrza dotyczący braku oznakowania zbiornika „Zalew nad Czarną” oraz wyjaśnienia  szczegółów jak ma wyglądać parking przy Zalewie. W odpowiedzi na ten postulat pan burmistrz obiecał wyjaśnić  sprawę oznakowania Zalewu i odpowiedział, że parking ma powstać nad przykrytym odcinkiem kanału wpadającego do rz. Czarnej między strażą a Zalewem.
Kol. Andrzej Ptak zgłosił postulat aby w bieżącym roku zabronić zabierania z łowiska Zalew karasia złocistego, sandacza i szczupaka.
Kol. Henryk Grabka zaapelował o umieszczanie wszystkich informacji dotyczących koła na stronie internetowej i o zwiększenie częstotliwości kontroli przez SSR na Golejowie. Na ten postulat Prezes koła zaapelował o zgłaszanie się chętnych na te stanowiska wśród wędkarzy. Odzewu z Sali nie było.
Kol. Janusz Strojny zaapelował do burmistrza o zwiększenie częstotliwości patrolowania przez straż miejską terenu wokół Zalewu ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zakazu wyprowadzania psów bez smyczy i sprzątania po psach przez ich właścicieli. Pan burmistrz powiedział, że zwróci na to uwagę straży miejskiej.
Kol. Mateusz Gondek zwrócił się z pytaniem o to, kto złowił najwięcej karpi na Zalewie. Kol. Andrzej Ptak poinformował, że w 2015r sezon na zalewie trwał od 14.03 do 8.11. W tym czasie odbyło się 88 wędkowań przez 3590 wędkujących co daje średnio 41 wędkarzy na dzień wędkowania. Wyłowiono i zabrano z łowiska 840 karpi, 13 amurów (pow.50cm) i 8 szczupaków (pow.50cm). 11 wędkarzy złowiło i zabrało z łowiska ponad 20 karpi.
Kol. Andrzej Suchojad zwrócił się z wnioskiem o to aby na wszystkich zawodach wędkarskich obowiązywały ogólnokrajowe wymiary ochronne ryb oraz aby zarybiać nasze zbiorniki większą ilością dużych płoci, linów, jaziów i leszczy.
Kol Henryk Grabka ponadto zaapelował aby do zarybień karpiem nie dodawać tzw. kroczka. Kol Andrzej Ptak wyjaśnił, że są duże problemy z zakupem większych płoci, jazi i linów w dostępnych ośrodkach. Natomiast kol. Aleksander Janyst odpowiedział, że do zarybień z puli Okręgu PZW nie wybiera się tylko karpi powyżej wymiaru ochronnego.
Kol. Jan Skuza zwrócił się z wnioskiem do pana burmistrza aby w okresie trwania sezonu wędkowania na Zalewie ustawić dodatkowe szalety przenośne typu toy-toy.
Kol. Łukasz Opala zaapelował o utrzymanie dotychczas obowiązującego górnego wymiaru ochronnego karpia na zbiorniku Zalew.
Kol. Marek Snopkiewicz wystąpił z wnioskiem aby na zbiorniku Zalew podnieść dolny wymiar ochronny karpia do 38cm.
Kol. Andrzej Średnicki wystąpił z wnioskiem aby wprowadzić limit karpi zabieranych z łowiska Zalew do 1 szt. na miesiąc, gdyż niektórzy koledzy wędkarze traktują łowisko Zalew jako miejsce nieograniczonego pozyskiwania karpi.
Kol. Andrzej Ptak zapytał jakie będą skutki ewentualnego zmniejszenia ilości członków koła w 2017r gdy będzie zrealizowana uchwała o ilości zabieranych karpi w 2016r.
Skarbnik koła kol. Elżbieta Cuber przedstawiła preliminarz wydatków na 2016r, preliminarz został przyjęty jednogłośnie.
Kapitan sportowy kol. Grzegorz Kazimierczak zaproponował program imprez sportowych na 2016r:
Zawody pod lodowe
Zawody na otwarcie sezonu nad Zalewem                                                 3.04.
Otwarte zawody Golejów 2016                                                                  17.04
Zawody z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 –go maja                                  3.05.
Dwudniowe spławikowe mistrzostwa Koła Golejów, Zalew                7 i 815.05.
Spinningowe mistrzostwa Koła                                                                   29.05
Zawody wędkarskie dla dzieci                                                                     5.06.
Zawody wędkarskie 50-lecie Siarkopolu                                                    25.06.
Zawody 24-ro godzinne w parach                                                                3.07.
Zawody dla Zarządu Koła                                                                          17.07.
Zawody na 65-lecie powstania Koła PZW w Staszowie                            30.07.
Otwarte zawody o Puchar Prezesa Koła                                                   14.08.
Zawody wędkarskie dla staszowian – Dzień Chleba                                 21.08.
Rejonowe zawody spławikowe                                                                  11.09.
Zawody z okazji święta 11listopada
a ponadto :
Otwarcie sezonu na Zalewie                                                                      19.03.
Zakończenie sezonu na Zalewie
Udział  w zawodach cyklu Grand Prix Okręgu Kielce
Prowadzenie klasyfikacji na najlepszego wędkarza Koła Grand Prix-2016
Małe Grand Prix dla młodzieży w okresie wakacyjnym
Udział w zawodach rejonowych
Impreza plenerowa dla dzieci niepełnosprawnych;

Przewodniczący Komisja Uchwał i Wniosków kol. Marek Snopkiewicz przedstawił do protokołu dodatkowo następujące  wnioski:
Sprzątanie Golejowa – 2 x w roku
Podejmowanie przez Zarząd Koła w okresie między Walnymi Zgromadzeniami uchwał z mocą Walnego Zgromadzenia.
Pobieranie przy opłacie składek wpłatę na cele statutowe na 2017r w wysokości 20zł od członka koła i 10 zł od młodzieży do lat 16
Dokonywanie zarybień zbiorników koła wg potrzeb i możliwości finansowych

Przystąpiono do głosowania nad przyjętymi do realizacji w 2016r zadaniami                
dotyczącymi działalności Koła PZW „Nad Czarną”:

Wniosek Kapitana sportowego o przyjęcie programu imprez sportowych w 2016r został przyjęty jednogłośnie
Wniosek dotyczący sprzątania Golejowa 2 x w roku został przyjęty jednogłośnie
Wniosek o pobieranie przy opłacie składek wpłaty na cele statutowe na 2017r w wysokości 20zł od członka koła i 10 zł od młodzieży do lat 16 został przyjęty jednogłośnie
Wniosek dotyczący podejmowania przez Zarząd Koła w okresie między Walnymi Zgromadzeniami uchwał z mocą Walnego Zgromadzenia został przyjęty jednogłośnie
Wniosek kol. Andrzeja Ptaka  aby w bieżącym roku zabronić zabierania z łowiska Zalew karasia złocistego, sandacza i szczupaka przegłosowano w stosunku 51/1/1
Wniosek kol. Marka Snopkiewicza o zwiększenie dolnego wymiaru ochronnego dla karpia do 38cm przegłosowano w stosunku 43/4/6
Wniosek kol. Andrzeja Suchojada aby zarybiać nasze zbiorniki większą ilością dużych płoci, linów, jazi i leszczy przegłosowano w stosunku 52/1/0
Wniosek kol. Andrzeja Suchojada  aby na wszystkich zawodach wędkarskich obowiązywały ogólnokrajowe wymiary ochronne ryb przegłosowano w stosunku 51/1/1
Wniosek kol. Łukasza Opali  aby utrzymać dotychczas obowiązujące wymiary ochronne karpia na zbiorniku Zalew przegłosowano w stosunku 40/9/4
Wniosek kol. Andrzeja Średnickiego  aby wprowadzić limit karpi zabieranych z łowiska Zalew do 1 szt. na miesiąc przegłosowano w stosunku 30/10/13

Po tym głosowaniu z Sali wyszła część wędkarzy niezadowolonych z wyniku głosowania wniosku kol. Andrzeja Średnickiego, na sali pozostało 35 wędkarzy uprawnionych do głosowania

Tym punktem zakończono porządek obrad Walnego Zgromadzenia.                                               
Przewodniczący podziękował wszystkim zebranym wędkarzom oraz zaproszonym gościom za udział w zebraniu.
 Na tym zakończono Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze


                                                                                                    SEKRETARZ
Andrzej Średnicki

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego stat4u