KOŁO PZW "NAD CZARNĄ" W STASZOWIE OKRĘG PZW KIELCE 2016

Idź do spisu treści

Menu główne

PROTOKÓŁ WALNE 17

PROTOKÓŁ
Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
KOŁA PZW „NAD CZARNĄ”
z dnia 5.03.2017r.
Zebranie rozpoczęło się o godz. 9.00 od powitania pana Aleksandra Janysta wice-prezesa Zarządu

Okręgu PZW Kielce oraz  zebranych wędkarzy.
Prezes Koła stwierdził obecność 41 osób na 570 członków uprawnionych do udziału z Walnym Zgromadzeniu

a więc brak wymaganej ilości członków do ważności obrad w I terminie. W związku z powyższym
zgodnie z pkt 8 § 53 Statutu PZW ogłosił na godz. 9.30 II termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - wyborczego.
W II terminie o godz.9.30 prezes Koła kol. Jacek Miodyński zaproponował na wstępie wybór Przewodniczącego

Walnego  Zgromadzenia, na kandydata zgłoszony został  kol. Jacek Miodyński. Ponieważ nie było więcej kandydatur
zarządzono głosowanie - kol. Jacek Miodyński  został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym.
Następnie kol. Przewodniczący  przedstawił proponowany porządek Walnego Zgromadzenia.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego;
2. Wybór Przewodniczącego zebrania;
3. Wybór Sekretarza;
4. Wybór komisji mandatowej;
5. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia;
6. Wybór komisji wyborczej;
7. Wybór komisji skrutacyjnej;
8. Wybór komisji uchwał i wniosków;
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2016r;
10. Sprawozdanie Sądu koleżeńskiego za 2016r;
11. Sprawozdanie komisji rewizyjnej i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;
12. Informacja SSR i Rzecznika Dyscyplinarnego o działalności w 2016r;
13. Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Okręgu PZW Kielce kol. Aleksandra Janysta i wręczenie medali;
14. Wystąpienia zaproszonych gości;
15. Wybór Prezesa i władz Koła;
16. Dyskusja i wolne wnioski;
17. Przerwa;
18. Ogłoszenie wyników wyborów;
19. Przyjęcie:
- preliminarza budżetowego na 2017r;
- uchwał i zadań do realizacji w 2017r;
20. Zakończenie zebrania.

Wybrano komisję mandatową w składzie kol. Jan Skuza, kol. Andrzej Ptak, kol. Maciej Maciejewski.
Sekretarz kol. Andrzej Średnicki  odczytał protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2016r.

Protokół został jednogłośnie przyjęty przez członków Walnego Zgromadzenia.
Wybrano komisję skrutacyjną w składzie kol. Filip Seremak, kol. Ryszard Seweryn, kol. Radosław Jurek.
Wybrano Komisję uchwał i wniosków w składzie kol. Marek Snopkiewicz, kol. Elżbieta Cuber, kol. Jan Skuza.
Prezes Zarządu Koła kol. Jacek Miodyński odczytał Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2016r,

które zostało jednogłośnie przyjęte. W międzyczasie na Walne Zgromadzenie
przybył burmistrz M i G Staszów pan Leszek Kopeć. Prezes Koła powitał naszego gościa
i zaprosił go do zajęcia miejsca przy stole prezydialnym.
Kol. Zbigniew Grabka złożył sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego w 2016r.
Kol. Marek Snopkiewicz odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016r,

następnie ogłoszono głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.
Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
Z powodu nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Komendanta SSR, jego sprawozdanie

przedstawił Prezes Koła kol. Jacek Miodyński.
Z powodu nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Rzecznika Dyscyplinarnego

jego sprawozdanie zostanie przyjęte na najbliższym zebraniu Zarządu Koła.
Następnie kol. Janyst poinformował zebranych, że w 2016r działalność Koła „Nad Czarną”

 nie budziła zastrzeżeń, odnieśliśmy  znaczącą poprawę w dziedzinie współpracy
z dziećmi i młodzieżą a nasi juniorzy zajmują czołowe miejsca w klasyfikacji
cyklu zawodów Grand Prix na szczeblu Okręgu PZW Kielce po czym wręczył
medale wyróżniającym się członkom Koła PZW „Nad Czarną”. Medal „Zasłużony dla PZW”
otrzymał kol. Andrzej Średnicki i kol. Marek Snopkiewicz.  
Po cyklu zawodów Grand Prix na najlepszego wędkarza Koła PZW „Nad Czarną” w 2016r
w poszczególnych kategoriach zostali: w kategorii Junior – kol. Konrad Suchojad,
w kategorii Senior – kol. Andrzej Suchojad. Zwycięzcy poszczególnych kategorii
otrzymali pamiątkowe puchary.
Burmistrz M i G Staszów  zapewnił nas, że  w dalszym ciągu będzie wspierał

działalność koła zwłaszcza w zakresie rozwijania i wspierania wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży.
Po wystąpieniu burmistrza przystąpiono do wyborów Prezesa i władz Koła.
Na Prezesa koła jednogłośnie został wybrany kol. Jacek Miodyński, w imieniu ustępującego

Zarządu kol. Andrzej Ptak zgłosił do nowego Zarządu kandydatury kol. Janusza Strojnego,
Józefa Karasia, Krzysztofa Wiatrowskiego, Elżbiety Cuber, Andrzeja Średnickiego,
Grzegorza Kazimierczaka, Józefa Tręblińskiego i swoją.
Koledzy Józef Karaś i Krzysztof Wiatrowski zrezygnowali z członkostwa w Zarządzie Koła.
Po informacji, że do zarządu mogą kandydować członkowie z aktualną składką
członkowską dwóch kolegów opuściło salę. Spośród kandydatów zgłoszonych
z sali zgodę na udział w Zarządzie Koła wyrazili kol. Janusz Więciorek, Janusz Janik,
Jacek Jabłoński i Zenon Murczkiewicz. W wyniku głosowania kandydaci uzyskali
następującą ilość głosów: kol. Elżbieta Cuber 40/0/1, kol. Andrzej Ptak 40/1/0,
kol. Janusz Strojny 40/0/1, kol. Andrzej Średnicki 38/1/2, kol. Grzegorz Kazimierczak 38/1/2,
kol. Józef Trębliński 38/1/2, kol. Zenon Murczkiewicz 30/7/4, kol Janusz Więciorek 36/1/4,
kol. Janusz Janik 36/1/4, kol. Jacek Jabłoński 34/2/5.
Do komisji rewizyjnej wybrano kol. Leszka Kopacza 37/0/4, kol. Henryka Grabkę 37/0/4

i kol. Kazimierza Głowackiego 37/0/4.
Sąd koleżeński został wybrany w składzie kol. Marek Snopkiewicz 38/0/3,

kol. Krzysztof Wiatrowski 38/0/3, kol. Wiesław Maciejewski 38/0/3.
Delegatem Koła na Zjazd Okręgowy wybrany został kol. Jacek Miodyński 39/0/2
Po zakończeniu wyborów przystąpiono do dyskusji.
Kol. Florkiewicz zwrócił się z pytaniem do delegata Okręgu PZW Kielce o zmianę

liczby okręgów PZW, na co usłyszał, że żaden okręg PZW sam się nie rozwiąże.
Następnie zapytał o dostęp do rz. Wisły na terenie okręgu PZW Tarnów.
Kol. Janyst odpowiedział, że okręg tarnowski nie jest zainteresowany
podpisaniem porozumień z okręgiem kieleckim – interesuje ich tylko dopłata okręgowa.
Kol   Głowacki zapytał o przejęcie Czarnej Staszowskiej od okręgu tarnobrzeskiego.
W odpowiedzi usłyszał, że operaty wodno-prawne obowiązują do roku 2018 - 2019r.  
Kol. Marek Snopkiewicz  złożył wniosek do delegata Okręgu o dostęp do rzeki
Czarna Staszowska od Zapory do mostu w Korytnicy na prawym brzegu rzeki dla wędkarzy.
Kol. Głowacki ponownie zapytał o dostęp do tzw. kaczych dołków, nie są one w gestii
okręgu a różnych właścicieli których ciężko ustalić. Kol. Andrzej Średnicki wystąpił
z wnioskiem aby utrzymać  limit karpi zabieranych z łowiska Zalew do 15 szt.
na sezon wędkowania, gdyż niektórzy koledzy  traktują łowisko Zalew
jako miejsce nieograniczonego pozyskiwania karpi.
Na tym dyskusję zakończono i ogłoszono przerwę.
Po przerwie przystąpiono do dalszej części obrad. Skarbnik koła kol. Elżbieta Cuber

przedstawiła preliminarz wydatków na 2017r, preliminarz został przyjęty jednogłośnie
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków pan Marek Snopkiewicz przedstawił

program imprez sportowych na 2017r i inne wnioski:
Zawody pod lodowe
Pod lodowe Mistrzostwa Koła
Zawody na otwarcie sezonu nad Zalewem                                                 
Otwarte zawody Golejów 2017                                                                  
Otwarte zawody z okazji Uchwalenia Konstytucji 3-go maja                                  
Dwudniowe spławikowe mistrzostwa Koła Golejów, Zalew                
Spinningowe mistrzostwa Koła                                                                   
Zawody wędkarskie dla dzieci z okazji dnia dziecka                                                                     
Gruntowe mistrzostwa Koła                                                    
Zawody drużynowe                                                                
Zawody dla Zarządu Koła                                                                          
Otwarte zawody o Puchar Prezesa Koła                                                   
Zawody wędkarskie dla staszowian – Dzień Chleba
Zawody z okazji święta 11 – go listopada
Ponadto :
Otwarcie sezonu na Zalewie                                                                      
Zakończenie sezonu na Zalewie
Prowadzenie klasyfikacji na najlepszego wędkarza Koła Grand Prix-2017
Małe Grand Prix dla młodzieży w okresie wakacyjnym
Udział w zawodach rejonowych
Impreza plenerowa dla dzieci niepełnosprawnych;
Sprzątanie Golejowa – 2 x w roku
Podejmowanie przez Zarząd Koła w okresie między Walnymi Zgromadzeniami

uchwał z mocą Walnego Zgromadzenia.
Pobieranie przy opłacie składek wpłatę na cele statutowe na 2017r

w wysokości 20zł od członka koła i 10 zł od młodzieży do lat 16
Dokonywanie zarybień zbiorników koła wg potrzeb i możliwości finansowych

Przystąpiono do głosowania nad przyjętymi do realizacji w 2017r zadaniami

  dotyczącymi działalności Koła PZW „Nad Czarną”:
Wniosek Komisji Uchwał i Wniosków o przyjęcie programu imprez sportowych

w 2017r został przyjęty jednogłośnie
Wniosek dotyczący sprzątania Golejowa 2 x w roku został przyjęty jednogłośnie
Wniosek o pobieranie przy opłacie składek wpłaty na cele statutowe na 2018
r.
w wysokości 20zł od członka koła i 10 zł od młodzieży do lat 16
został przyjęty jednogłośnie
Wniosek dotyczący podejmowania przez Zarząd Koła w okresie między

Walnymi Zgromadzeniami uchwał z mocą Walnego Zgromadzenia został
przyjęty jednogłośnie

Wniosek kol. Andrzeja Średnickiego  aby wprowadzić limit karpi zabieranych

z łowiska Zalew do 15 szt. na sezon przyjęto do realizacji
Tym punktem zakończono porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Sprawozdawczo-Wyborczego.                                               
Przewodniczący podziękował wszystkim zebranym wędkarzom

oraz zaproszonym gościom za udział w zebraniu.
 Na tym zakończono Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze


                                                                                                    SEKRETARZ
Andrzej Średnicki

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego stat4u