KOŁO PZW "NAD CZARNĄ" W STASZOWIE OKRĘG PZW KIELCE 2016

Idź do spisu treści

Menu główne

PROTOKÓŁ WALNE 18

PROTOKÓŁ
Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO
KOŁA PZW „NAD CZARNĄ”
z dnia 4.03.2018r.
Zebranie rozpoczęło się o godz. 9.00 od powitania delegata  Zarządu Okręgu PZW Kielce,  oraz  zebranych wędkarzy. Tadeusz Soja delegat Okręgu PZW Kielce powitał przybyłych wędkarzy.
Prezes Koła stwierdził obecność 32 osób na 560 członków uprawnionych do udziału z Walnym Zgromadzeniu a więc brak wymaganej ilości członków do ważności obrad w I terminie. W związku z powyższym zgodnie z § 54 pkt. 8 Statutu PZW ogłosił, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się w drugim terminie.
W II terminie o godz.9.30 prezes Koła kol. Jacek Miodyński zaproponował na wstępie wybór Przewodniczącego Walnego  Zgromadzenia, na kandydata zgłoszony został  kol. Jacek Miodyński. Ponieważ nie było więcej kandydatur  kol. Jacek Miodyński  został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym.
Następnie kol. Przewodniczący  przedstawił proponowany porządek Walnego Zgromadzenia.
Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego;
Wybór przewodniczącego zebrania i przedstawienie porządku obrad;
Wybór sekretarza;
Wybór komisji mandatowej
Wybór komisji uchwał i wniosków;
Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia;
Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2017r;
Sprawozdanie sądu koleżeńskiego za 2017r;
Sprawozdanie komisji rewizyjnej
Przedstawienie propozycji preliminarza wydatków na 2018r;
Wręczenie nagród dla wędkarzy;
Wystąpienia zaproszonych gości;
Propozycja uzupełnienia składu Zarządu Koła;
Dyskusja i wolne wnioski;
Przerwa;
Przyjęcie:
- preliminarza budżetowego na 2018r;
- uchwał i zadań do realizacji w 2018r;
Zakończenie zebrania.

Na sekretarza Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego powołano  kol. Andrzeja  Średnickiego.
Wybrano komisję mandatową w składzie kol. Andrzej Ptak, kol. Grzegorz Kazimierczak.
Wybrano Komisję uchwał i wniosków w składzie kol. Elżbieta Cuber, kol. Janusz Strojny, kol. Leszek Kopacz.
Sekretarz kol. Andrzej Średnicki  odczytał protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  za 2017r. Protokół został jednogłośnie przyjęty przez członków Walnego Zgromadzenia.
Prezes Zarządu Koła kol. Jacek Miodyński odczytał Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2017r, które zostało jednogłośnie przyjęte.                    W międzyczasie na Walne Zgromadzenie przybył burmistrz M i G Staszów pan Leszek Kopeć. Prezes Koła powitał naszego gościa i zaprosił go do zajęcia miejsca przy stole prezydialnym.
Kol. Marek Snopkiewicz  złożył sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego w 2017r.
Kol. Leszek Kopacz odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017r.
Prezes Zarządu Koła kol. Jacek Miodyński zaproponował preliminarz wydatków na 2018r.
Klasyfikację na najlepszego wędkarza koła w 2017r wygrali: w kategorii junior kol. Maciej Maciejewski, w kategorii senior kol. Piotr Bator. Nagrodę wręczono tylko juniorowi, kol. Bator przebywa w szpitalu - Prezes Koła i Kapitan Sportowy po zebraniu udadzą się do szpitala aby tam wręczyć pamiątkowy puchar kol. Batorowi. Zostały również wręczone medale za zdobycie mistrzostwa Koła w wędkarstwie pod lodowym, zwyciężył kol. Maciejewski Maciej, II miejsce kol. Patryk Dalka, III miejsce kol. Piotr Kownacki.
Po wręczeniu pucharu i medali głos zabrał burmistrz M i G Staszów pan Leszek Kopeć.  Zapewnił nas, że  w dalszym ciągu będzie wspierał działalność koła zwłaszcza w zakresie rozwijania i wspierania wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży. Poinformował zebranych o opracowaniu planów na rewitalizację południowego i wschodniego brzegu zbiornika Zalew, prace prawdopodobnie rozpoczną się jeszcze w tym roku. Zbiorniki w Golejowie czeka rekultywacja, co prawda Urząd Marszałkowski w Kielcach nie przyznał środków na ten cel i miasto znalazło  się na liście rezerwowej  ale M i G Staszów skierowało sprawę do sądu. Następnie pan Leszek Kopeć omówił sposób rekultywacji - mechaniczny i biologiczny, który jest 10 x tańszy i bezpieczniejszy dla środowiska wodnego.
Następnie kol. Tadeusz Soja - delegat Okręgu PZW Kielce  poinformował zebranych, że w 2017r działalność Koła „Nad Czarną”  nie budziła zastrzeżeń, odnieśliśmy  znaczącą poprawę w dziedzinie współpracy z dziećmi i młodzieżą. Nasze Koło zajęło III miejsce w Okręgu PZW Kielce w dyscyplinie spławikowej młodzieży i otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 800zł. Wysoko została oceniona organizacja zawodów GP na kanale w Połańcu. Kol Soja wyraził uznanie dla naszej współpracy z burmistrzem i zaangażowania pana burmistrza w sprawy wędkarskie.
Po wystąpieniach zaproszonych gości  kol. Miodyński zgłosił problem uzupełnienia składu Zarządu Koła, swoją kandydaturę zgłosił kol. Wojciech Sobierajski. Więcej chętnych nie było.
Rozpoczęła się dyskusja i składanie wniosków przez wędkarzy. Kol. Głowacki zwrócił się z pytaniem do delegata Okręgu PZW Kielce o możliwość kontroli PSR na zbiornikach min Krzczonowice, Dziki Staw , na co usłyszał, że te wody nie podlegają PZW. Następnie zapytał o dostęp do rz. Wisły na odcinku wzdłuż granicy województwa świętokrzyskiego. Kol.  Soja  odpowiedział, że okręg tarnowski   nie jest zainteresowany podpisaniem porozumień z okręgiem kieleckim – interesuje ich tylko dopłata. Zapytał również o możliwość organizacji zawodów przez nasze  Koło na zbiorniku Chańcza. Kapitan sportowy odpowiedział, że pod uwagę są brane różne zbiorniki. Decydują warunki na łowisku (porównywalność stanowisk) oraz możliwości dojazdu – propozycja do rozpatrzenia. Kol Andrzej Ptak zapytał o możliwość  zmniejszenia liczby Okręgów PZW.  W odpowiedzi usłyszał, że Okręgi nie są zainteresowane samo rozwiązywaniem. Pozostaje nam tylko  zgłoszenie problemu do parlamentarzystów Ziemi świętokrzyskiej.  Kol. Wiesław Maciejewski zapytał o limit ryb zabieranych z łowiska Zalew. Limit wynosi 15 szt. na sezon i dotyczy karpia, amura i lina a w okresie dopuszczenia połowu drapieżników również szczupaka i sandacza. Kol. Kazimierczak zgłosił potrzebę wyłączenia zbiorników Golejów z porozumień z Okręgiem PZW Tarnobrzeg.
Na tym dyskusję zakończono i ogłoszono przerwę.
Przewodnicząca Komisja Uchwał i Wniosków kol. Elżbieta Cuber przedstawiła plan imprez sportowych na 2018r i inne wnioski:
Pod lodowe Mistrzostwa Koła                                                             3.03
Gruntowe mistrzostwa Koła                                                              15.04                                                                                                                   
Otwarte zawody z okazji Uchwalenia Konstytucji 3-go maja              5.05                         
Dwudniowe spławikowe mistrzostwa Koła Golejów, Zalew        19 i 20.05         
Zawody wędkarskie dla dzieci z okazji dnia dziecka                           2.06    
Spinningowe mistrzostwa Koła                                                         17.06                   
Zawody spławikowo-gruntowe "Senior 50 +"                                      1.07
Zawody dla Zarządu Koła                                                                  14.07                                                                        
Otwarte zawody o Puchar Prezesa Koła                                            5.08       
Zawody wędkarskie dla staszowian – Dzień Chleba
Otwarte zawody spławikowo-gruntowe Golejów 2018                      23.09
Zawody z okazji święta 11 – go listopada
Ponadto :                                                               
Otwarcie i zakończenie sezonu na Zalewie
Prowadzenie klasyfikacji na najlepszego wędkarza Koła Grand Prix-2018
Wakacyjne Grand Prix dla dzieci i młodzieży
Udział w zawodach organizowanych przez Okręg - rejonowych, GP, itp.
Impreza plenerowa dla dzieci niepełnosprawnych;
Sprzątanie Golejowa – 2 x w roku;
Prowadzenie sekcji rzutowej dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach rzutowych
Podejmowanie przez Zarząd Koła w okresie między Walnymi Zgromadzeniami uchwał z mocą Walnego Zgromadzenia.
Pobieranie przy opłacie składek wpłatę na cele statutowe na 2019r w wysokości 20zł od członka koła i 10 zł od młodzieży od lat 16
Dokonywanie zarybień zbiorników koła wg potrzeb i możliwości finansowych
Propozycja przyjęcia kol. Wojciecha Sobierajskiego do Zarządu
Wniosek do Okręgu o wyłączenie z porozumienia z Okręgiem Tarnobrzeskim stawów w Golejowie.

Przystąpiono do głosowania nad przyjętymi do realizacji w 2018r zadaniami    dotyczącymi działalności Koła PZW „Nad Czarną”:

Wniosek Komisji Uchwał i Wniosków o przyjęcie programu imprez sportowych w 2018r został przyjęty jednogłośnie
Wniosek dotyczący sprzątania Golejowa 2 x w roku został przyjęty jednogłośnie
Wniosek o pobieranie przy opłacie składek wpłaty na cele statutowe na 2018r w wysokości 20zł od członka koła i 10 zł od młodzieży od lat 16 został przyjęty jednogłośnie
Wniosek dotyczący podejmowania przez Zarząd Koła w okresie między Walnymi Zgromadzeniami uchwał z mocą Walnego Zgromadzenia został przyjęty jednogłośnie
Wniosek kol. Andrzeja Średnickiego  aby wprowadzić limit ryb zabieranych z łowiska Zalew do 15 szt. na sezon przyjęto do realizacji
Wniosek o przyjęcie kol. Wojciecha Sobierajskiego w skład Zarządu Koła został przyjęty jednogłośnie.
Wniosek o wyłączenie zbiorników Golejów z porozumienia z okręgiem tarnobrzeskim  został przyjęty jednogłośnie
         Tym punktem zakończono porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.                                               
Przewodniczący podziękował wszystkim zebranym wędkarzom oraz zaproszonym gościom za udział w zebraniu.

                                                                           SEKRETARZ
                                                                              Andrzej Średnicki


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego stat4u