KOŁO PZW "NAD CZARNĄ" W STASZOWIE OKRĘG PZW KIELCE 2016

Idź do spisu treści

Menu główne

PROTOKÓW WALNE 19

PROTOKÓŁ
Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO
KOŁA PZW „NAD CZARNĄ”
z dnia 3.03.2019r.
Zebranie rozpoczęło się o godz. 9.00 od powitania delegata  Zarządu Okręgu PZW Kielce,  oraz  zebranych wędkarzy. Tadeusz Soja delegat Okręgu PZW Kielce powitał przybyłych wędkarzy.
Prezes Koła stwierdził obecność 30 osób na 525 członków uprawnionych do udziału z Walnym Zgromadzeniu a więc brak wymaganej ilości członków do ważności obrad w I terminie. W związku z powyższym zgodnie z § 54 pkt. 8 Statutu PZW ogłosił, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się w drugim terminie.
W II terminie o godz.9.30 prezes Koła kol. Jacek Miodyński zaproponował na wstępie wybór Przewodniczącego Walnego  Zgromadzenia, na kandydata zgłoszony został  kol. Jacek Miodyński. Ponieważ nie było więcej kandydatur  kol. Jacek Miodyński  został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym.
Następnie kol. Przewodniczący  przedstawił proponowany porządek Walnego Zgromadzenia.
   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego;
   2. Wybór przewodniczącego zebrania i przedstawienie porządku obrad;
   3. Wybór sekretarza;
   4. Wybór komisji mandatowej
   5. Wybór komisji uchwał i wniosków;
   6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia;
   7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2018r;
   8. Sprawozdanie sądu koleżeńskiego za 2018r;
   9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
   10. Przedstawienie propozycji preliminarza wydatków na 2019r;
   11. Wręczenie nagród dla wędkarzy;
   12. Dyskusja i wolne wnioski;
   13. Przerwa;
   14. Przyjęcie:
- preliminarza budżetowego na 2019r;
- uchwał i zadań do realizacji w 2019r;
   15. Zakończenie zebrania.

Na sekretarza Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego powołano  kol. Andrzeja  Średnickiego.
Wybrano komisję mandatową w składzie kol. Maciej Maciejewski, kol. Patryk Dalka, kol. Grzegorz Kazimierczak. Komisja mandatowa stwierdziła, że na zebraniu obecnych jest 40 wędkarzy na 525 członków Koła a więc w II terminie zebranie ma ważność w uchwalaniu uchwał i wniosków.
Wybrano Komisję uchwał i wniosków w składzie kol. Elżbieta Cuber, kol. Andrzej Ptak, kol. Marek Snopkiewicz.
Protokół z ostatnie walnego zebrania został przyjęty bez uwag.
Prezes Zarządu Koła kol. Jacek Miodyński odczytał Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2018r, które zostało jednogłośnie przyjęte.              
Kol. Marek Snopkiewicz  złożył sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego w 2018r.
Kol. Leszek Kopacz odczytał sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej podsumowujące rok 2018r.
Skarbnik Koła pani Elżbieta Cuber przedstawiła propozycje preliminarza budżetu na 2019r.
Klasyfikację na najlepszego wędkarza koła w 2018r wygrali: w kategorii junior kol. Maciej Maciejewski, w kategorii senior kol. Jacek Miodyński. Nagroda dla kol. Maciejewskiego została wręczona wcześniej(wędzisko-potrzeba zawodów).
Następnie kol. Tadeusz Soja - delegat Okręgu PZW Kielce  poinformował zebranych, że w 2018r działalność Koła „Nad Czarną”  nie budziła zastrzeżeń, odnieśliśmy  znaczącą poprawę w dziedzinie współpracy z dziećmi i młodzieżą. Nasze Koło zajęło III miejsce w Okręgu PZW Kielce w dyscyplinie spławikowej młodzieży i otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 800zł. Nasz junior kol. Maciejewski Maciej został spławikowym mistrzem Okręgu w kat. U20. Na  mistrzostwach Polski kol. Maciejewski zajął 44 lokatę. Wysoko została oceniona organizacja zawodów GP na kanale w Połańcu. Kol Soja wręczył medal pamiątkowy "Za zasługi dla wędkarstwa" kol. Januszowi Więciorkowi
Rozpoczęła się dyskusja i składanie wniosków przez wędkarzy. Kol. Głowacki zwrócił się z pytaniem o możliwość rozszerzenia składu patroli SSR o przedstawiciela policji. Kol.  Soja zwrócił się z wnioskiem w imieniu Okręgu PZW o wprowadzenie całkowitego zakazu wywozu przynęt i zanęt na wodach Okręgu. Kol. Wiesław Maciejewski zwrócił się z wnioskiem o wystosowanie pisma do Okręgu w sprawie zlikwidowania  zakazu połowu ryb od zb. Chańcza do mostu w Korytnicy. Kol. Andrzej Ptak zaproponował aby w 2019r. na zbiorniku Zalew obowiązywał ten sam regulamin połowu co w 2018r. Kol. Waldemar Janke zgłosił wniosek o zarybienie Golejowa węgorzem oraz o budowę kaskad i ostróg na Czarnej Staszowskiej. Kol. Kazimierczak zgłosił wniosek o nie wystawianie worków na śmieci na Golejowie.
Na tym dyskusję zakończono i ogłoszono przerwę.
Przewodnicząca Komisja Uchwał i Wniosków kol. Elżbieta Cuber przedstawiła plan imprez sportowych na 2019r i inne wnioski:                                                             
   • Federowe mistrzostwa Koła                                                                 06.04                                                                                                                   
   • Spławikowe mistrzostwa Koła Golejów i Zalew                               13 i 14.04                         
   • Dzień dziecka                                                                                         01.06        
   • Zawody wędkarskie dla Zarządu Koła                                                    06.07    
   •  Zawody spławikowo-gruntowe                                                               27.07                                                                                                                                                                                    
   • Otwarte zawody o Puchar Prezesa Koła  Rytwiany                                12.08       
   • Zawody wędkarskie dla staszowian – Dzień Chleba                          ok 24.08
   • Otwarte zawody spławikowo-gruntowe Golejów 2019                            29.09
   • Spinningowe mistrzostwa Koła                                                               20.10
   •  Zawody z okazji święta 11 – go listopada                                              10.11     
Ponadto :                                                               
   • Otwarcie  sezonu na Zalewie                                                                 16.03
   • Prowadzenie klasyfikacji na najlepszego wędkarza Koła Grand Prix-2019
   • Wakacyjne Grand Prix dla dzieci i młodzieży 29.06, 13.07, 3.08, 31.08
   • Organizacja Okręgowych zwodów cyklu GP na kanale w Połańcu         5.05
   • Organizacja zawodów Rejonowych                                                         1.09
   • Sprzątanie Golejowa – 2 x w roku;
   • Prowadzenie sekcji rzutowej dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach rzutowych
   • Obóz wędkarski dla młodzieży w Rytwianach                                      20-21.07
   • Podejmowanie przez Zarząd Koła w okresie między Walnymi Zgromadzeniami uchwał z mocą Walnego Zgromadzenia.
   • Pobieranie przy opłacie składek wpłatę na cele statutowe na 2019r w wysokości 20zł od członka koła i 10 zł od młodzieży od lat 16
   • Dokonywanie zarybień zbiorników koła wg potrzeb i możliwości finansowych


Przystąpiono do głosowania nad przyjętymi do realizacji w 2019r zadaniami    dotyczącymi działalności Koła PZW „Nad Czarną”:

   • Wniosek Komisji Uchwał i Wniosków o przyjęcie programu imprez sportowych w 2019r został przyjęty jednogłośnie
   • Wniosek o zakazie wywozu przynęt i zanęt przyjęto jednogłośnie
   • Wniosek o prowadzenie klasyfikacji na najlepszego wędkarza Koła Grand Prix-2019  przyjęty jednogłośnie
   • Wniosek dotyczący sprzątania Golejowa 2 x w roku został przyjęty jednogłośnie - wywóz  śmieci do uzgodnienia z burmistrzem
   • Wniosek do Okręgu o wystąpienie do odpowiednich organów o budowę kaskad i ostróg na Czarnej Staszowskiej został przyjęty 36/1/3
   • Wniosek do Okręgu o wystąpienie do urzędu marszałkowskiego o likwidacje zakazu połowu od zb. Chańcza do mostu w Korytnicy został przyjęty 39/0/1
   • Wniosek o zarybienie węgorzem został przyjęty 30/3/7 - realizacja po rewitalizacji Golejowa
   • Wniosek o podejmowanie przez Zarząd Koła w okresie między Walnymi Zgromadzeniami uchwał z mocą Walnego Zgromadzenia przyjęty jednogłośnie
   • Wniosek o stosowaniu regulaminu połowu na zb. Zalew z 2018r w 2019r został przyjęty jednogłośnie
   • Wniosek o pobieranie przy opłacie składek wpłaty na cele statutowe na 2020r w wysokości 20zł od członka koła i 10 zł od młodzieży od lat 16 został przyjęty jednogłośnie
   • Wniosek dotyczący podejmowania przez Zarząd Koła w okresie między Walnymi Zgromadzeniami uchwał z mocą Walnego Zgromadzenia został przyjęty jednogłośnie


         Tym punktem zakończono porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.                                               
Przewodniczący podziękował wszystkim zebranym wędkarzom oraz zaproszonym gościom za udział w zebraniu.

                                                                           SEKRETARZ
                                                                              Andrzej Średnicki

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego stat4u